[Bundesarchiv_B_145_Bild-F028914-0003,_Ludwigshafen,_CDU-Kongress,_Helmut_Kohl.jpg]